Hallitus on esittänyt muutoksia yrittäjän eläkelakiin (YEL). Esitys on aiheuttanut paljon porua. Fashion Finland selvitti Suomen Yrittäjien avulla, mitä muotikauppiaan tulee tietää ehdotetuista uudistuksista – ja mitä pientä YEL-maksua maksavan yrittäjän kannattaisi nyt tehdä.

Mitä YEL tarkoittaa?

Suomessa yrittäjien on itse vakuutettava itsensä vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. Pakollista vakuutusta kutsutaan nimellä YEL. Se on lyhenne sanoista yrittäjän eläkelaki. Laki koskee myös toiminimiyrittäjiä.

Mikä on YEL-työtulo?

YEL-työtulo on se summa, jonka yrittäjä ilmoittaa eläkeyhtiölle vakuutusta ottaessaan. Sen perusteella määräytyy yrittäjän maksama YEL-maksu.

Lain mukaan YEL-työtuloksi pitäisi ilmoittaa se palkka tai korvaus, joka kohtuudella yrittäjän työpanoksesta olisi maksettava ja joka keskimäärin vastaa tehtyä työtä. Työtulon pitäisi siis vastata palkkaa, jonka yrittäjä maksaisi ulkopuoliselle, yhtä osaavalle ihmiselle, jos tämä tekisi yrityksessä saman työn kuin yrittäjä itse.

Lain mukaan olennaista on vuosityömäärä ja alan yleinen palkkataso. Esimerkiksi yrityksen voitolla tai yrittäjän verotettavalla ansiotulolla ei ole merkitystä YEL-työtulon arvioimisessa.

Mikä on YEL-maksu?

YEL-maksu on prosentuaalinen määrä työtulosta 12 kuukauden ajanjaksolla. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa osuuden vuosittain.

Vuonna 2022 YEL-maksu on alle 53-vuotiailla 24,1 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneillä 25,6 prosenttia työtulosta.

Mikä muuttuisi uuden YEL-lain myötä?

Jatkossa eläkelaitos määräisi yrittäjän työtuloksi sen summan, joka maksettaisiin saman ammattitaidon omaavalle henkilölle yksityisellä sektorilla. Työtulon perusteeksi on siis ehdotettu kunkin toimialan mediaanipalkkaa.

Eläkelaitoksen olisi kuitenkin lisäksi otettava huomioon tiedot yrittäjän työn määrästä ja arvosta, yrittäjätoiminnan laajuudesta sekä yrittäjän ammattitaidosta.

Jatkossa eläkelaitoksen olisi myös perusteltava määräämänsä YEL-työtulo. Yrittäjällä tulee olla tiedossa, mihin seikkoihin määrätty työtulotaso perustuu. 

Työtulo ja sen perusteella maksettava YEL-maksu voisivat lain voimaan tultua muuttua niillä yrittäjillä, jotka tekevät selkeästi päätoimista työtä, joiden liiketoiminta on laajaa ja vakiintunutta ja jotka ovat pidemmän ajan alivakuuttaneet itsensä.

Miksi lakia halutaan muuttaa?

Muutoksella halutaan saada yrittäjät maksamaan enemmän eläkemaksuja ja eläkeyhtiöt noudattamaan nykyistä yrittäjän eläkelakia tarkemmin. Tähän asti eläkeyhtiöt ovat toimineet lain hengen vastaisesti vahvistaessaan YEL-työtuloksi yrittäjän itse ilmoittaman summan.

Uudistusten tavoitteena on, että eläkeyhtiön määräämän työtulon taso olisi sama riippumatta siitä, mitä yhtiötä yrittäjä käyttää. Todellista työtuloa vastaavien YEL-maksujen seurauksena myös yrittäjien sosiaaliturva paranisi.

Muutoksilla halutaan lisäksi vähentää valtion osuutta yrittäjien eläkemenoista. Osuus on tällä hetkellä noin kolmasosa.

Mikä muutosten aikataulu on?

Laki tulisi voimaan 1.1.2023.

Vuoden 2023 loppuun mennessä eläkeyhtiö tarkistaisi työtulot, jotka ovat alle 15 000 euroa, ellei työtuloon ole tehty tarkistusta muulla perusteella viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana. 

Vuoden 2024 loppuun mennessä eläkeyhtiö tarkistaisi työtulot, jotka ovat 15 000─25 000 euroa, ellei työtuloon ole tehty tarkistusta viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana.

Vuoden 2025 loppuun mennessä tarkistaisi työtulot, jotka ovat yli 25 000 euroa, ellei työtuloon ole tehty tarkistusta viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana.

Voimaantulovaiheen jälkeen YEL-työtulo tarkistettaisiin aina kolmen kalenterivuoden välein.

Miksi lakiehdotusta on kritisoitu?

Hallituksen esityksen ovat laatineet virallisen työryhmän sijaan sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet. Normaalista poiketen ministeriö ei järjestänyt laajaa lausuntokierrosta edes valmiista hallituksen esityksestä, vaan pyysi lausuntoa pikaisella aikataululla ainoastaan eläkeyhtiöitä valvovalta Finanssivalvonnalta. 

Kritiikkiä on kohdistunut myös lakiuudistuksen ajoitukseen kesken yritystoimintaa kurittavan koronakriisin, kiihtyvän inflaation ja Venäjän hyökkäyssodan.

Suomen Yrittäjät on jättänyt lausunnon, jossa ehdotetaan hallituksen esitykseen muutoksia liittyen työtulon määrittelyyn, mediaanipalkan käyttöön ja yrittäjän oman kertoman huomiointiin YEL-työtuloa määrättäessä.

Mitä pientä YELiä maksavan yrittäjän kannattaa nyt tehdä?

Lain voimaan tultua työeläkeyhtiöt kävisivät ensimmäisen vuoden aikana läpi yrittäjät, joilla on alle 15 000 euron työtulot, pois lukien yrittäjät, joiden työtuloon on tehty tarkistus viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana.

Ensimmäisen tarkistuksen kohdalla työtuloa saisi korottaa enintään 8 000 euroa tai 20 prosenttia sen mukaan, kumpi johtaa suurempaan työtuloon. 

Enimmäiskorotusraja koskisi pelkästään ensimmäistä työtulotarkistusta ja niitä yrittäjiä, joilla on YEL-vakuutus voimassa 1.1.2023.

Seuraavan työtulon tarkistuksen eläkeyhtiö tekisi kolmen vuoden päästä ensimmäisestä.

Pientä YELiä maksavan yrittäjän kannattanee siis kärsivällisesti odottaa lain voimaantuloa ja sen jälkeen eläkeyhtiön yhteydenottoa.

Artikkelin lähteenä on käytetty Suomen Yrittäjien tietopakettia YEL-laistaYrittäjä, Muotikaupan muodonmuutos -neuvontapalvelu auttaa taklaamaan alan haasteita maksutta.


Kuva Leena Aro

Fashion Finlandin toimitus
Päätoimittaja Sami Sykkö | sami.sykko@fafi.fi
Sisältöpäällikkö Johanna Rämö | johanna.ramo@fafi.fi
Sisällöntuottaja Rebekka Silvennoinen | rebekka.silvennoinen@fafi.fi

Osallistu keskusteluun

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.