1§ Yhdistyksen nimi on Fashion Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä Yhdistykseksi.

2§ Yhdistys on muodin parissa toimivien jäsentensä edunvalvonta- ja yhteistoimintajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää muotikaupan kehitystä valvomalla jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja valtiovaltaan ja muihin viranomaisiin nähden. Yhdistys edistää ja kehittää muotialaa sekä muotikauppaa kotimaassa ja ulkomailla, ylläpitää ja kehittää hyviä suhteita alan tavarantoimittajiin ja muihin sidosryhmiin sekä edistää jäsentensä yhteenkuuluvuudentunnetta ja yhteistyötä, että edistää muotikaupan tunnettuutta ja kiinnostavuutta kuluttajien piirissä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Yhdistys – tiedottaa muotialasta ja muotikaupasta – edustaa jäsenistöä koti- ja ulkomaisissa valtakunnallisissa järjestöissä – järjestää koulutustilaisuuksia – järjestää jäsenilleen matkoja – voi perustaa rahastoja. 

3§ Yhdistys on toimintansa tukemiseksi oikeutettu 1) ottamaan vastaan tukimaksuja, lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja; 2) harjoittamaan kaikkea sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. 

4§ Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä , kannatus-, kunnia-, kunniapuheenjohtajia tai vapaajäseniä. 

Varsinaisiksi jäseniksi voi Yhdistyksen hallitus hyväksyä muodin parissa toimivia oikeuskelpoisia yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. 

Kannatusjäseniksi voi Yhdistyksen hallitus hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä, jotka haluavat tukea Yhdistyksen toimintaa. 

Kunniajäseniksi voi Yhdistyskokous hallituksen yksimielisestä esityksestä kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaalla tavalla toimineet Yhdistyksen tai muotialan hyväksi. 

Kunniapuheenjohtajaksi voi Yhdistyskokous hallituksen yksimielisestä esityksestä kutsua jonkun erityisen ansiokkaalla tavalla muotialalla toimineen Yhdistyksen puheenjohtajan. Päätökseen vaaditaan Yhdistyskokouksessa 3/4 annetuista äänistä. Kunniapuheenjohtajuus on Yhdistyksen korkein kunnianosoitus ja kunniapuheenjohtajia saa samanaikaisesti olla enintään kolme. 

Vapaajäseniksi voi Yhdistyksen hallitus kutsua yksimielisellä päätöksellään jäsenen, joka on ollut pitkään Yhdistyksen jäsenenä. 

5§ Liitosta erotaan jättämällä kirjallinen eroilmoitus hallituksen puheenjohtajalle, hallitukselle, toimistoon tai ilmoittamalla erosta Yhdistyskokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksestä eronneen jäsenyys lakkaa sen toimintakauden lopussa, jonka kuluessa ilmoitus tehtiin. 

Liittokokouksessa 23.04.2019 hyväksytty

6§ Hallituksella on oikeus erottaa Yhdistyksen jäsen, joka 

1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on Yhdistykseen liittymällä sitoutunut; 

2. on menettelyllään Yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Yhdistystä tai vaikeuttanut sen toimintaa; 

3. on menettelyllään vahingoittanut toimialan mainetta; tai 

4. ei enää täytä laissa tai Yhdistyksen säännöissä määrättyjä jäsenyyden ehtoja. 

7§ Varsinaisten jäsenten jäsenmaksujen suuruuden ja maksuajankohdan määrää syyskokous. Kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruudet ja maksuajankohdat määrää Yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajalta sekä kunnia- ja vapaajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 

Jäsenmaksu peritään toimintakaudelta. Jos jäsen eroaa kesken toimintakauden, on jäsenmaksu maksettava kokonaan siltä toimintakaudelta, jonka aikana eroaminen tapahtuu. Jos jäsen liittyy jäseneksi kesken toimintakauden, liittymiskauden jäsenmaksu suhteutetaan jäljellä olevaan toimintakauteen. 

Jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä maksamatta jättäneeltä jäseneltä evätään palvelut ja Yhdistyksen julkaisut, kunnes erääntynyt jäsenmaksu on maksettu. 

8§ Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä vähintään kuusi (6) ja korkeintaan kaksitoista (12) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajat valitaan 2 vuodeksi kerrallaan. 

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on puolet erovuorossa. Hallituksen jäsenet ja puheenjohtajat voidaan valita korkeintaan kolmeksi peräkkäiseksi kaudeksi. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista sekä vähintään kolme muuta hallituksen jäsentä. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jomman kumman varapuheenjohtajan kutsusta taikka vähintään kolmen hallituksen jäsenen sitä kirjallisesti vaatiessa. 

Kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään 7 päivää ennen kokousta kirjallisesti tai sähköpostitse. 

Kullakin hallituksen jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

Syyskokouksen valitseman hallituksen toimikausi alkaa heti valinnan jälkeen ja jatkuu seuraavaan syyskokoukseen asti. 

Liittokokouksessa 23.04.2019 hyväksytty

9§ Yhdistyksen hallitus voi perustaa valiokuntia ja työryhmiä, joiden toimintaa hallitus valvoo. 

Hallitus voi muodostaa keskuudestaan työvaliokunnan, joka hallituksen apuna hoitaa kiireellisiä sekä muita hallituksen sille antamia juoksevia asioita. Työvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja tarvittaessa korkeintaan kaksi muuta hallituksen jäsentä. 

10§ Hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan sekä tekee hänen kanssaan työsopimuksen. 

11§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja Yhdistyksen toimitusjohtaja sekä hallituksen erikseen määräämät henkilöt kukin erikseen. 

12§ Yhdistyksen tili- ja samalla toimintakausi on kalenterivuosi. Tilintarkastus on suoritettava ja tilintarkastajien kertomus jätettävä hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 

13§ Kevätkokous on pidettävä kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Tarkemmista ajankohdista ja paikoista päättää hallitus. 

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat 

1. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. 

2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut sekä jäsenten kirjallisesti 7 päivää ennen kokousta esittämät asiat, jolloin kuitenkin on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset. 

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat 

1. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus ja maksuajankohta seuraavalle toimintakaudelle. 2. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle. 3. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä. 

4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. 

5. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 

6. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja heille varahenkilöt. 

7. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä jäsenten, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkkioista 

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut sekä jäsenten kirjallisesti 7 päivää ennen kokousta esittämät asiat, jolloin kuitenkin on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset. 

Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään hallituksen harkinnan mukaan tai jos vähintään Liittokokouksessa 23.04.2019 hyväksytty

1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. 

14§ Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on Yhdistyskokouksessa yksi ääni. 

Muilla jäsenillä on läsnäolo ja puheoikeus Yhdistyskokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Äänestys toimitetaan suljetuin lipuin, jos joku äänioikeutetuista sitä vaatii. 

15§ Kutsu Yhdistyksen varsinaisiin ja ylimääräisiin Yhdistyskokouksiin on hallituksen toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu toimitetaan kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai sähköpostitse. 

16§ Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kevät- tai syyskokouksessa vähintään kolme neljäsosa (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Päätös Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen pitää olla joko varsinainen kevät- tai syyskokous. Molemmissa kokouksissa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kaikista annetuista äänistä on kannatettava päätöstä. 

17§ Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat Yhdistyskokouksen päätöksen mukaisesti Yhdistyksen tarkoitusta edistäviin tarkoituksiin tai luovutetaan rekisteröidylle yhdistykselle, säätiölle tai muulle Yhdistyskokouksen määräämälle oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka näitä tarkoituksia edistää. 

Liittokokouksessa 23.04.2019 hyväksytty